เปิดขายเหล้า เบียร์ 3 พ.ค. แบบซื้อกลับบ้าน ห้ามนั่งดื่มในร้าน⁣⁣

คำสั่งนายกฯ 3 พ.ค. ร้านอาหาร หรือร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีใจความสำคัญในข้อ 1(1) เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระบุดังนี้ (1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจำหน่ายยอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล …

Read More