Browse By

Tag Archives: อ่านหนังสือออนไลน์

ความแตกต่างอย่างลงตัวระหว่างหนังสือออนไลน์กับหนังสือเล่ม

การอ่านหนังสือของแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายต่างกัน บางคนอ่านเพื่อหาข้อมูล ความรู้ บางคนอ่านเพื่อความบันเทิง ซึ่งเมื่อก่อนจะอ่านจากหนังสือเล่มกัน