Browse By

Tag Archives: นักเขียนอิสระ

ประโยชน์ของการใช้กลุ่มนักเขียนและนักอ่านในเฟซบุ๊คเพื่อการซื้อขายบทความ

ประโยชน์ของการใช้กลุ่มนักเขียนและนักอ่านในเฟซบุ๊คเพื่อการซื้อขายบทความ

เฟซบุ๊คเป็นสื่อออนไลน์ที่หลายกลุ่มใช้ในการซื้อขายทำการตลาดสินค้าของตน ซึ่งสินค้าในโลกออนไลน์ก็มีหลากหลาย ใคร ๆ ก็สามารถขายได้