Browse By

5 คุณสมบัติของนักเขียนบทความที่ควรมีเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

หลายคนอยากก้าวหน้าในอาชีพเขียนบทความ โดยมีงานเขียนต่อเนื่อง เสนอผลงานตัวอย่างไปก็ได้รับการพิจารณา ซึ่งการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ก็จะต้องสร้างคุณสมบัติที่นักเขียนบทความจำเป็นต้องมี ส่วนจะเป็นคุณสมบัติอะไรบ้างนั้นลองมาติดตามกันค่ะ

 

1.มีใจรักในงานเขียนบทความ

คนที่มีใจรักในการเขียนบทความจัดได้ว่าสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง เพราะเขามีความมุ่งมั่นพยายามในการเขียนบทความจนเป็นกิจวัตร ชนิดว่าวันใดไม่ได้เขียนบทความและจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง โดยอาศัยการฝึกฝนเทคนิค วิธีการ กลวิธีในการเขียนให้เป็นสไตล์ของตนเอง จนค้นพบและเขียนบทความด้วยความชำนาญ

 

2.มีวินัยในการเขียนบทความ

วินัยในการเขียนบทความอาจจัดตารางเวลาที่แน่นอน และเมื่อถึงเวลาก็นั่งลงเขียน อาจจะเป็นช่วงเช้ามืดสัก 2 ชั่วโมง หรือเป็นช่วงเวลาที่กายพร้อมใจพร้อม ซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกัน วินัยสำหรับนักเขียนทุกประเภทเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานเขียนออกมาเป็นรูปร่างและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

3.รักการอ่านหนังสืออยู่สม่ำเสมอ

การอ่านเป็นหัวใจสำคัญของนักเขียนบทความ โดยมีการอ่านหลายระดับ เช่น การอ่านเพื่อหาข้อมูล การอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวทางมาปรับใช้ในงานเขียนบทความของตน ซึ่งถ้านักเขียนบทความอยากพัฒนาและประสบความสำเร็จ ก็ควรอ่านหนังสือเป็นประจำ คนที่อ่านบ่อยอ่านมากก็มักจะมีทักษะในการอ่านการเขียนที่ดี

5 คุณสมบัติของนักเขียนบทความที่ควรมีเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

4.พัฒนางานเขียนของตนให้ยิ่งขึ้นไป

การพัฒนางานเขียนบทความต้องมีการพัฒนาตลอด เพราะงานเขียนมีองค์ประกอบหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ นักเขียนจึงควรหาความรู้ด้วยตนเองจากหลาย ๆ ทาง เช่น ทางหนังสือ ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นอีกหนทางในการพัฒนางานเขียนและให้ลงมือเขียนเป็นประจำ ไม่ช้าก็จะเริ่มรู้จักงานเขียนบทความมากขึ้น

 

5.มีความอดทนไม่ล้มเลิกกลางคัน

งานเขียนบทความต้องอาศัยความอดทนเหมือนงานเขียนประเภทอื่น เพราะความสำเร็จต้องใช้เวลา เพียงแต่คุณไม่ล้มเลิกกลางคันกับอาการต่าง ๆ ที่เผชิญ เช่น อาการตันเขียนไม่ออก ไม่รู้จะเขียนอะไร ซึ่งแต่ละปัญหาที่เกิดจากการเขียนล้วนแล้วแต่มีนักเขียนรุ่นพี่ได้พบมาหมดแล้ว ขอเพียงให้คุณอดทนและมุ่งมั่นคุณก็จะพบแนวทางในการเขียนบทความที่ดีขึ้น

 

คุณสมบัติของนักเขียนบทความสามารถสร้างได้ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งแต่ละข้อล้วนมีส่วนส่งเสริมให้การเขียนบทความของคุณก้าวหน้าต่อไป เมื่อฝึกการเขียนบ่อย ๆ ก็จะเกิดทักษะทำให้เมื่อไปเสนอบทความที่ใดก็มักจะได้รับการตอบรับและได้งานเขียนบทความทุกครั้งไป

Comments

comments

shares