Browse By

Daily Archives: May 25, 2016

นักเขียนอิสระกับความมีอิสระในการทำงานที่สามารถเลือกเองได้

นักเขียนอิสระกับความมีอิสระในการทำงานที่สามารถเลือกเองได้

การทำงานประจำอาจทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นอิสระเพราะต้องอยู่ในกรอบของหน่วยงานนั้น ๆ ดังนั้น จึงมีอาชีพอิสระเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งตอบโจทย์ความเป็นอิสระในหลายด้านของชีวิตได้ เช่น มีอิสระในด้านเวลา