Browse By

Daily Archives: March 4, 2016

กลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คที่มาพบกันด้วยข้อเสนออันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

กลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คที่มาพบกันด้วยข้อเสนออันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

ในกลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คนั้น ไม่มีใครทำสถิติให้เห็นว่าฝ่ายนักเขียนหรือนักอ่านใครมีจำนวนเท่าไร แต่ที่สำคัญคือกลุ่มนักอ่านและนักเขียนมักจะเข้ามาเยี่ยมเยียนในกลุ่มกันบ่อยครั้ง