Browse By

Daily Archives: February 20, 2016

5 สิ่งที่นักอ่านในเฟซบุ๊คอยากให้นักเขียนเขียนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

5 สิ่งที่นักอ่านในเฟซบุ๊คอยากให้นักเขียนเขียนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

หลายคนคงรู้จักกลุ่มนักเขียนนักอ่านในเฟซบุ๊คเป็นอย่างดี ในที่นี้หมายถึงกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการซื้อขายบทความ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีทั้งผู้อ่านและผู้เขียนหรือนักอ่านกับนักเขียนนั่นเอง